Masdevallia tovarensis, as pictured on the 8th May 2017.

Masdevallia tovarensis, Miniature Masdevallia, white Masdevallia, Masdevallia terrariums, terrariums Masdevallia, orchids from Venezuela, Venezuela orchids, orchids Venezuela, terrarium planting list, vivarium planting list, orchidarium, vivarium plants, plants vivarium, terrarium plants, plants terrariums, orchids terrariums, terrariums orchids, miniature epiphytic orchids, small orchids, dwarf orchids, Masdevallia white, small Masdevallia, white flowered orchids, white miniature epiphytic orchids, orchids, white orchids, white flowered orchids, small white orchids, white dwarf orchids, orchids for terrariums, orchids for bottle gardens, white orchids, white miniature orchids, white miniature epiphytic orchids, white small orchids, small white orchids, dwarf white orchids, white dwarf orchids, orchids with white flowers, white orchid flowers, white miniature orchids,